2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4348   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Borwonsak Leenanon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาหาร  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Food Microbiology and Diary Product Technology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Survival of Lactobacillus acidophilus TISTR1338 in Bile Salt Stress Conditions 
ชื่อวารสาร ASIAN JOURNAL OF MICROBILOGY BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร EM INTERNATIONAL 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 April 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การผลิตผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวเสริมโปรไบโอติก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี 2556 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ธันวาคม 2556 ถึง 4 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 265  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การผลิตผลิตภัณฑ์คีเฟอร์เสริมโปรไบโอติก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี 2556 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ธันวาคม 2556 ถึง 4 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 265  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper