2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2660   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Kittikorn Nakprasit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617020042-7  น.ส. ฟองจันทร์ วรรณลุขขี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 993/2562 ลว 19 ธันวาคม 2562  
625020064-4  นาย ศราวุฒิ ศรีบุญฮุง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 35/2563 ลว 22 ม.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ On list chromatic number of L(2,0)-labeling of a complete bipartite graph K_2,n 
ชื่อวารสาร Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pushpa Publishing House 
ISBN/ISSN ISSN:0972-0871  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 February 2016 
ปีที่ 99  ฉบับที่ 10 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 1571-1582  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Flexible coloring of graphs 
ชื่อวารสาร Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pushpa Publishing House 
ISBN/ISSN ISSN:0972-0871  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 December 2015 
ปีที่ 99  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 921-943  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Defective 2-coloring of planar graphs without 4-cycles and 5-cycles 
ชื่อวารสาร Discrete Mathematics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier,ScienceDirect 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 April 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 341 
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 2142-2150  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ