2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 19291   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Rattikorn Sirikhan Butla 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655200004-3  Ms. DESY DWI PUTRI   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ     
635200032-6  น.ส. วิธรีนันท์ โกสินธบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
625200018-9  น.ส. กาญจนา ศรีรินทร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่ง 72/2563 ลว.13 ก.ค.63  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ