2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 21292   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nutjaree Pratheepawanit Johns 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts. 
ชื่อวารสาร Archives of Oral Biology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 March 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ Volume 79 
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 55–61  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives 
ชื่อวารสาร Scientia Pharmaceutica 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Austrian Pharmaceutical Society (Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft, ÖPhG) 
ISBN/ISSN 2218-0532  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 January 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 88 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ ดัชนีวัดผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในภาคภาษาไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎ์ธานี และอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 92-100  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและสภาวะอื่นๆในช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสระแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 Proceeding,Hatyai Symposium IV,2013 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานชุดโครงการ"ปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความสนับสุนของ สกว.และวช." 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎร์ธานีและอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 72-81  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper