2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3476   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Lukawee Piyabunditkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645060057-9  น.ส. สมหฤทัย ไชยนาแพง  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 232/2564 ลว.26 พ.ย.64  
645060055-3  นาง ตติยา พันธ์สระคู  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 232/2564 ลว.26 พ.ย.64  
635060095-0  Miss FARIDA NUR QOMARIYAH  คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 210/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564  
635060074-8  นาง อัจฉริยาภรณ์ ทิมปา  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 181/2564 ลว.27 ส.ค.2564  
635060073-0  น.ส. ศิวาพร สมพีรพันธุ์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 178/2564 ลว.26 ส.ค.2564  
635060067-5  น.ส. ทิพธัญญา บุตรโคตร  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 183/2564 ลว.30 ส.ค.2564  
635060066-7  น.ส. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 229/2564 ลว.24 พ.ย.2564  
625060043-8  นาย อุกฤษฏ์ ไชยรินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 17/2563 ลว.9 ม.ค.2563  
625060041-2  น.ส. วันวิสา คำพรมมา  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 221/2563 ลว.18 พ.ย.63  
625060038-1  นาย ทวีทรัพย์ จูมศิลป์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 17/2563 ลว.9 ม.ค.2563  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการอาหารของผู้เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ISBN/ISSN 2730-2598  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2564 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ระบบการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในชุมชน 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 พฤศจิกายน 2564 
ปีที่ ึ71  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ