2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3476   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Lukawee Piyabanditkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060053-9  นาย สิทธิพร ทองคร่ำ  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 243/2566 ลว. 13 พ.ย.66  
657060013-4  Ms. YIYUAN HUANG  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 248/2566 ลว. 14 พ.ย.66  
655060074-0  นาย ยุทธพิชัย ปาปะเถ  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 250/2565 ลว.17 พ.ย.2565  
647060012-5  Mr. RULLY ANDIKA  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2565 ลว 17 มิ.ย.65  
647060006-0  นาย อนุชา พรมกันยา  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 244/2566 ลว. 13 พ.ย.66  
647060004-4  นาย ทศพร ทองย้อย  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2565 ลว 17 มิ.ย.65  
647060002-8  น.ส. ชนาภา อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 234/2565 ลว.4 พ.ย.65  
645060055-3  นาง ตติยา พันธ์สระคู  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 232/2564 ลว.26 พ.ย.64  
635060073-0  น.ส. ศิวาพร สมพีรพันธุ์  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 178/2564 ลว.26 ส.ค.2564  
625060041-2  น.ส. วันวิสา คำพรมมา  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 221/2563 ลว.18 พ.ย.63  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการอาหารของผู้เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ISBN/ISSN 2730-2598  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2564 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors of medication adherence among adult patients with tuberculosis: A literature review 
ชื่อวารสาร Gaceta Médica de Caracas 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Academia Nacional de Medicina 
ISBN/ISSN ISSN 2739-0012  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 October 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า S1196-S1204  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ระบบการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในชุมชน 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 พฤศจิกายน 2564 
ปีที่ ึ71  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)บก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลทหารบก 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ