2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40803   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุกัญญา เลือง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sukanya Luang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645070030-3  นาย พิสิทธิ์ สินธุเสน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 535/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637070013-6  น.ส. กรัณฑรัตน์ ธีรวิโรจน์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1299/2563 ลว 24 กรกฎาคม 2563  
667070012-1  น.ส. ศิญาพร พุฒิเสน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 416 ลว. 12 มิถุนายน 2566  
665100003-3  น.ส. ประเสริฐศรี มะอินทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 99/2566 ลว. 29 สค.66  
617070020-7  น.ส. ณัฐณิชา พ่วงพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 2.2 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1087/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ