2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31583   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อภิชาติ บุญมา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Apichart Boonma 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607040013-1  นาย ศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 202/2561 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2561  
625040054-5  น.ส. ณัฐณิชา บริบูรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 776/2562 ลว. 16 กันยายน 2562  
615040073-0  นาย ศักดิ์นรินทร์ ทิบำหลาบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 783/2562 ลว. 16 กันยายน 2562  
625040041-4  นาย วรภพ สมผล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 284/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทุติยภูมิด้วยวิธีการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ Improving Outpatient Clinic of a Secondary Hospital using Systematic Layout Planning  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ The 38 Conference of Industrial Engineering Network 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถานที่จัดประชุม ประชุมออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue 38 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1120-1124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper