2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 38850   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pongsutti Phuensane 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657210020-3  Ms. HUANG QIUCHEN  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 57/2566 ลว 31 มีนาคม 2566  
647210021-0  น.ส. กัลยา นารีจันทร์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    ตามคำสั่งคณะที่ 139/2565  
637210005-7  นาย ยศเอก ไชยฤทธิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 171/2564 ลว. 2 กรกฎาคม 2564  
637210003-1  นาย ธนพล จุ้ยเจริญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งแต่งตั้งที่ 319/2563 ลว. 15 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210053-0  นาย ภัทรศักดิ์ ศิริวัจนพร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน แผน ข   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655210018-6  น.ส. อัจจิมา สารมะโน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 199/2566 ลว 12 กรกฎาคม 2566  
655210015-2  น.ส. ณัฐริกา ปัญญาหาญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 200/2566 ลว 12 กรกฎาคม 2566  
645210032-1  น.ส. ณัฐวิภา เรืองชัยเจริญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งที่ 306/2565 ลว.20 ต.ค.65  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน