2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 38850   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pongsutti Phuensane 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625210012-5  นาย ไพรัช กาลืมสี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่218/2562 ลว. 25 พฤศจิกายน 2562  
625210010-9  น.ส. บัณฑิตา ศุภกิจเรืองโรจน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 218/2562 ลว. 25 พฤศจิกายน 2562  
607210007-0  น.ส. ประภาพร กิจดำรงธรรม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 32/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  
627210009-8  นาย นันทพงษ์ บุญป้อง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ฉบับที่ 69/2563 ลว. 30 เมษายน 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210055-6  น.ส. อนุตดา สังข์งาม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 219/2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562  
615210053-0  นาย ภัทรศักดิ์ ศิริวัจนพร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท ภาคปกติ     
615210051-4  นาย ธนวัฒน์ พูลทรัพย์วัฒนา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ