2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39006   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. นนทญา นาคคำ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Nontaya Nakkam 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070007-9  น.ส. สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1481/2561 ลว 22 สิงหาคม 2561  
627070028-2  น.ส. กันยารัตน์ แข้โส  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 121/2563 ลว 22 มกราคม 2563  
615070020-3  น.ส. ธนภรณ์ แนวหล้า  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 54/2562 ลว 14 มกราคม 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ