2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 16931   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Suntaree Buchitchon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสหวิทยาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655450035-8  Ms. SU MYAT NWAL _  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
625420017-5  Miss NYEIN YADANAR SAN  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 12/2563 ลว. 26 ก.พ. 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655450037-4  น.ส. วรรณนิสา ศรีทองคง  คณะสหวิทยาการ  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 172/2565 ลว. 15 ส.ค. 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655450053-6  นาย เสกสรรค์ โสภาพุฒ  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 171/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
655450044-7  น.ส. ณิศาชล วงค์ตลาด  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 171/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
645450051-9  น.ส. สาริศา สุกน้อยพะเนา  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
635420020-7  น.ส. ปิยะภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 193/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเยียวยาจากรัฐของผู้ต้องหาที่ถูกทำร้ายร่างกายในชั้นสอบสวน 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยสันตพล,กองบรรณาธิการวิชาการวารสารสันตพล 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤศจิกายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ