2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28331   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jaursup Boonmak 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625020019-9  นาย เชาว์วรรธน์ แก่นประชา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  รอแต่งตั้งคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 479/2563 ลว 31 กรกฎาคม 2563  
607020036-1  น.ส. ฟาติมา คล่องดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 910/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
597020008-5  น.ส. สุจิตรา ตันศรีชน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 174/2560 ลว 7 มี.ค. 2560  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Highly sensitive and selective fluorescent sensor based on a multi-responsive ultrastable amino-functionalized Zn(II)-MOF for hazardous chemicals 
ชื่อวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. All rights reserved 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 December 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 284 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 403-413  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Sonochemical synthesis of microscale Zn(II)-MOF with dual Lewis basic sites for fluorescent turn-on detection of Al3+ and methanol with low detection limits 
ชื่อวารสาร Dalton Transactions 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Royal Society of Chemistry (RSC) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 July 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 49 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 10240–10249  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ