2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32084   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Piyawat Foytong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040035-9  นาย อภิเดช นาหนองตูม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 24/2563 ลว. 3 มกราคม 2563  
605040070-5  นาย นนทเศรษฐ์ เหลืองเอกทิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 123/2562 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2562  
627040011-7  นาย อภิชาติ จันทร์พิลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคระที่ 717/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562  
625040027-8  นาย นิยม เชาว์เครือ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 45/2563 ลว. 9 มกราคม 2563  
625040096-9  นาย ชนนิพัชร์ ปัญญาประทีป  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 850/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
615040058-6  นาย พรเทพ นันตะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 826/2561 ลว. 12 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE OPTIMAL METHOD FOR BUILDING DAMAGE FRAGILITY CURVE DEVELOPMENT 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE – GEOMATE 2019 GEOTECHNIQUE, CONSTRUCTION MATERIALS AND ENVIRONMENT 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม THE GEOMATE INTERNATIONAL SOCIETY 
สถานที่จัดประชุม Fuchu Tokyo  จังหวัด/รัฐ Japan 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue ISBN Number: 978-4-909106025 C3051 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 906-923  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The GEOMATE International Society,Tsu city, Mie, Japan 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper