2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 26831   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chanasda Chullasthira 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615200005-7  นาย อรรถวิโรจน์ ทองทิพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
635200033-4  นาย อติเทพ โพธิ์ศรีทอง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
635200024-5  น.ส. มนทกานติ์ ศรีตระกูล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    สถ.72/2564 ลว 23 กย 2564  
635200021-1  นาย เอกพันธ์ พิมพาที  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    สถ.72/2564 ลว 23 กย 64  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ