2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 26831   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chanasda Chullasthira 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Influence of Culture in Pattern Wisdom Development Between Praewa Pattern of Phu Tai Ethnic and the Javanese Batik Methods 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม The Kyoto Conference on Arts, Media & Culture 2023 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 ตุลาคม 2566 ถึง 13 ธันวาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Academic Forum (IAFOR) 
สถานที่จัดประชุม Kyoto Research Park  จังหวัด/รัฐ Kyoto/Japan 
Proceeding Paper Volume Official Conference Proceedings  Proceeding Paper Issue The 4th Kyoto Conference on Arts, Media & Culture 2023 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 231 - 244  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The International Academic Forum (IAFOR) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าสุนัขพันธ์ุเล็กจากเสื้อมือสอง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหร้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 24 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
สถานที่จัดประชุม 8D Creative Space 2 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในรูปแบบออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 104-116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper