2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39044   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Tanabhatsakorn Sukitprapanon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635030055-0  น.ส. ชฎาทิพย์ โพธิ์ระกัน  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  453/2563 ลว 21 ธ.ค. 2563  
635030056-8  น.ส. สุกัญญา ทิพย์อามาตย์  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  451/2563 ลว 21/12/2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635160012-3  น.ส. วธัณจนา ถนอมพุฒิศักดิ์  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ /2563 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2563  
615030008-7  น.ส. ปัญญ์ศิริ บุ้งทอง  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 372/2562 ลว 7/8/2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ