2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39044   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Tanabhatsakorn Sukitprapanon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655030050-2  Ms. HARTINA   คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  เสนอ 17/8/2565  
645030018-7  น.ส. สุชาวดี เพ็ชร์มล  คณะเกษตรศาสตร์  ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  252/2564 ลว.2/8/2564  
635030056-8  น.ส. สุกัญญา ทิพย์อามาตย์  คณะเกษตรศาสตร์  ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  451/2563 ลว 21/12/2563  
635030055-0  น.ส. ชฎาทิพย์ โพธิ์ระกัน  คณะเกษตรศาสตร์  ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  453/2563 ลว 21 ธ.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655030052-8  Miss MONA AYU SANTI  คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ   
647030001-8  น.ส. เสาวลักษณ์ สมบูรณ์  คณะเกษตรศาสตร์  ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  เสนอ 8/9/2565  
645160018-2  Ms. RAHMA OKTAVIANI  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 77/2565 ลงวันที่ 1 ส.ค. 65  
635160012-3  น.ส. วธัณจนา ถนอมพุฒิศักดิ์  คณะเทคโนโลยี  นวัตกรรม ความปลอดภัย และการจัดการคุณภาพอาหาร (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ /2563 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน