2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 30328   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Aggasit Manosudprasit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615130008-0  น.ส. วิลาสินี วิจิตรานนท์  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 140/2562 ลว. 19 กค 2562  
615130009-8  น.ส. อาทิตยา ดวงตา  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 138/2562 ลว. 19 กค 2562  
637130007-8  น.ส. ณัฐรินทร์ วงศ์สิริฉัตร  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 140/2563 ลว. 23 ก.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ