2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40928   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chonlatip Pipattanaboon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665070023-2  นาย นิติภูมิ ระหา  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1175/2566 ลว 10 พฤศจิกายน 2566  
665070018-5  น.ส. กิ่งกาญจน์ ใจศิริ  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 41/2567 ลว 17 มกราคม 2567  
655070012-6  น.ส. นภัสสร ปัญญายุทธศักดิ์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1133/2565 ลว 31 ต.ค 2565  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637070013-6  น.ส. กรัณฑรัตน์ ธีรวิโรจน์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1299/2563 ลว 24 กรกฎาคม 2563  
647070018-7  น.ส. ณัฏฐญาณ์ ทองเหลา  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1192/2564 ลว 27 กรกฎาคม 2564  
645070041-8  น.ส. จิราภรณ์ เท่าสิงห์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 216/2564 ลว. 22 มีนาคม 2565  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of CDR-H3 sequences in neutralizing antibodies against dengue virus 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ ปี 2565 Glocalization of Research and Innovation 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2565 ถึง 23 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม THAKSIN UNIVERSITY 
สถานที่จัดประชุม Twin-Lotus hotel  จังหวัด/รัฐ Na-Khon Si Thammarat 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 321-326  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper