2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40923   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สิรินาถ อารมย์เสรี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sirinart Aromseree 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667070023-6  น.ส. สุธาริณี รักษ์เกียรติคุณ  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แบบ 2.2 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1173/2566 ลว 10 พฤศจิกายน 2566  
665070019-3  น.ส. จุฑามาศ สุบิน  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1176/2566 ลว 10 พฤศจิกายน 2566  
655070011-8  นาย ธนนนท์ ศรีหาบัว  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1186/2565 ลว 11 พ.ย 2565  
647070031-5  น.ส. อารียา สุขทัศน์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แบบ 2.2 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 674/2566 ลว 22 ส.ค. 2566  
645070049-2  นาย ชัยชาญ อั้งวงษ์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 2095/2564 ลว 30 พฤศจิกายน 2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607070009-4  น.ส. สวรส ศรีสถาพร  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 11/2562 ลว 8 มกราคม 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน