2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42943   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Opal Pitaksakulrat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597070010-8  น.ส. อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1049/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562  
597070010-8  น.ส. อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1049/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562  
615070002-5  น.ส. วันสิริ วีรพงศ์ธงไชย  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 2054/2562 ลว 20 พฤศจิกายน 2562  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ