2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34444   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อริยะ นามวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Ariya Namvong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627410006-0  นาย เถลิงศักดิ์ เวียงวิเศษ  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563  
607410001-8  นาย กรกช มาตะรัตน์  คณะสหวิทยาการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 33/2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560  
607410003-4  นาย ธนภัทร วงษ์คำจันทร์  คณะสหวิทยาการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 43/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ