2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 26051   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ชวิศ ศรีจันทร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Chavis Srichan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627410006-0  นาย เถลิงศักดิ์ เวียงวิเศษ  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 48/2563 ลวท. 15 มิ.ย. 2563  
607410001-8  นาย กรกช มาตะรัตน์  คณะสหวิทยาการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 47/2563 ลวท. 15 มิ.ย. 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ