2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 26051   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ชวิศ ศรีจันทร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chavis Srichan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657040009-7  น.ส. วราภรณ์ สุจริตกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 583/2565 ลว.18 ตุลาคม 2565  
645040009-2  นาย พชรวิชญ สุปัญญา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 869/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627410007-8  นาย วิสุทธิ์ สุภาสัย  คณะสหวิทยาการ  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 162/2564 ลว. 15 มิ.ย. 2564  
627410005-2  นาย ณรงค์ อมรเทพ  คณะสหวิทยาการ  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 258/2564 ลว. 29 ต.ค. 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Nanoflowers on Microporous Graphene Electrodes as a Highly Sensitive and Low-Cost As(III) Electrochemical Sensor for Water Quality Monitoring 
ชื่อวารสาร Sensors (MDPI) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by MDPI 
ISBN/ISSN 1424-8220  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 March 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 23(6) 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 3099  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ