2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 26051   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ชวิศ ศรีจันทร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Chavis Srichan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657040009-7  น.ส. วราภรณ์ สุจริตกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 583/2565 ลว.18 ตุลาคม 2565  
645040043-2  น.ส. เนตรนภา สิทธิหาโคตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 847/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
645040009-2  นาย พชรวิชญ สุปัญญา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 869/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
625040114-3  นาย มหัทธน โควสุวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 414/2564 ลว. 11 มกราคม 2564  
625040100-4  น.ส. กุลวรินทร์ วรวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 427/2564 ลว. 23 มิถุนายน 2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627410007-8  นาย วิสุทธิ์ สุภาสัย  คณะสหวิทยาการ  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 162/2564 ลว. 15 มิ.ย. 2564  
627410005-2  นาย ณรงค์ อมรเทพ  คณะสหวิทยาการ  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 258/2564 ลว. 29 ต.ค. 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน