2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23491   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ศราวดี ภูชมศรี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sarawadee Phuchomsri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667220036-3  Mr. YUKUN MEI  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ    คำสั่งคณะที่ 116/2567 ลว.2 พค. 2567  
667220019-3  Mrs. FUJINWEN LI  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ    คำสั่งคณะที่ 115/2567 ลว.2 พค. 2567  
665220021-2  น.ส. พัชรินทร์ ยะปะตัง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 122/2567 ลว.7 พค. 2567  
657220041-9  นาย อนุชิต สีโมรส  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ 85/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220040-1  น.ส. นิศารัตน์ สิงห์บุราณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ 84/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220037-0  นาย จักราวุฒิ จงเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ 86/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220022-3  Ms. JIAYU LIU  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะที่ 118/2566 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566  
647220012-5  ว่าที่ ร.ต. ลิ่วเมฆา อุ่นฤทธิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 107 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
647220017-5  นาง ดารณี จันทมิไซย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 123 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220011-7  น.ส. พรันลิน ไพรเขต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 184 /2565 ลงวันที่ 31 พฤษฎาคม 2565  
645220039-1  Miss YUAN GUO  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 126 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
645220037-5  Mrs. WENTING TANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 160/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 12 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647220045-0  Mrs. YUAN TANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 147/2565ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ภาระงานเกิน