2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 16592   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ดนิตา ดวงวิไล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Dhanita Doungwilai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655050105-1  นาย เอกรัตน์ จำปาเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050104-3  น.ส. ธนิดา วรยศ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050103-5  น.ส. จริยา ลาวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050080-1  น.ส. อาริญา ล้วนดี  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050079-6  น.ส. ลักขณา คล้ายกิ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050078-8  น.ส. พิรุณรัตน์ ศรีมารักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050077-0  น.ส. พิมพ์ภัทรา ออสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050076-2  นาย ธิติวัฒน์ เลิศขามป้อม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050075-4  นาย ณัฐสิทธิ์ เมืองซอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050074-6  น.ส. จันทราทิพย์ ฉวีวงค์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 สิงหาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับชุมชนเป็นฐาน (CBL) 
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 สิงหาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์และการเขียนสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2566 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2568 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ