2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 16592   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ดนิตา ดวงวิไล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Dhanita Doungwilai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665050089-4  น.ส. นันท์นภัส ธนะสัมบัน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050068-2  น.ส. ประสิตา มานิมนต์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050069-0  น.ส. ภัณฑิรา ชิณหงส์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050070-5  นาย วราวุธ มาลาพุด  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050065-8  นาย ณัฐนนท์ รักษาวงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050066-6  น.ส. นิชนันท์ พนมเขต  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050067-4  น.ส. นิศาชล แพงตาแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050072-1  น.ส. สิริญาดา อุทัยจอม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050073-9  น.ส. อุทุมพร ขุนทุม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050071-3  น.ส. ศิราภรณ์ บุตรอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 สิงหาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับชุมชนเป็นฐาน (CBL) 
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 สิงหาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์และการเขียนสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2566 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2568 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ร่วมกับบอร์ดเกม 
ชื่อวารสาร วารสารพุทธจิตวิทยา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 2774-1095  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2567 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2568 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา และสมรรถนะด้านการสื่อสาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 2630-0524  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาความฉลาดรู้การอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การอ่านเชิงอภิปริชานร่วมกับการวิเคราะห์โครงสร้างข้อความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “ความก้าวหน้าของคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2567 ถึง 5 กรกฎาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 68-88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper