2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 43983   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วรีสิริ สิงหศิริ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635080044-4  น.ส. ชนม์นิภา นนทโคตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 204/2564  
635080004-7  น.ส. ปานกมล สิงห์สถิตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 207/2564  
627080019-7  นาง ขวัญฤทัย แสงศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 306/2563  
637080041-5  Mr. JAEKYUNG CHA  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 333/2564  
637080013-0  น.ส. วรุณศิริ สุรกิจบวร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 333/2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ