2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 43983   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วรีสิริ สิงหศิริ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625080013-5  นาย จาตุรนต์ อิ่มอรุณรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 194/2563  
625080023-2  นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 194/2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ