2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 43264   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Wassana Prisingkorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637030010-6  นาย ณรงค์ กมลรัตน์  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  เสนอ 14/12/2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597030012-8  น.ส. จุฬาลักษณ์ จันทบาล  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  เสนอ 8/12/2563  
617030010-4  นาย อนาวิล พรหมเทพ  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  เสนอ 23/2/2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ