2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 41703   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นิศาชล บุบผา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Nisachon Bubpa 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645060058-7  น.ส. อัฐญา ธงพรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 232/2564 ลว.26 พ.ย.64  
635060060-9  น.ส. วิชุดา แสงทอง  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 4/2566 ลว.4 ม.ค.2566  
665060056-3  นาย อภินันท์ จันปัดถา  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 243/2566 ลว. 13 พ.ย.66  
665060052-1  นาง ศิวพร ขุมหิรัญ  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 243/2566 ลว. 13 พ.ย.66  
665060047-4  นาย กีรติ แข้โส  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 243/2566 ลว. 13 พ.ย.66  
655060077-4  น.ส. อนุชิดา เฮมโนนทอง  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 250/2565 ลว.17 พ.ย.2565  
655060072-4  น.ส. ปาลิชาติ ชนะหาญ  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 250/2565 ลว.17 พ.ย.2565  
655060069-3  น.ส. ดรุณรัตน์ ธรรมพร  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 250/2565 ลว.17 พ.ย.2565  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมเกมกระดานบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ 
ชื่อวารสาร พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN ISSN 2821-9120(Print),ISSN 2821-9139(Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2566 
ปีที่ 50  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 271-283  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร การพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กรกฎาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ธันวาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 66-81  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ