2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 43823   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ดริศ สามารถ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Daris Samart 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637020020-9  นาย ปริญญ์ สวัสดิ์ผล  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 25/2564 ลว 12 มกราคม 2564  
655020040-1  น.ส. นันทนา มนต์คาถา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 376/2566 ลว 14 ก.ค. 2566  
655020039-6  นาย ณัฐสรณ์ อุทธิสินธ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 375/2566 ลว 14 ก.ค. 2566  
655020038-8  นาย ชินดนัย บุบผาทาเต  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 341/2566 ลว 4 ก.ค. 2566  
645020009-4  น.ส. ปฏินญา มะอาจเลิศ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 407/2565 ลว 8 ก.ค. 2565  
645020008-6  น.ส. นงนภัส พลคูหา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 395/2565 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667020001-6  นาย ธเนศ กลางบุรัมย์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 366/2566 ลว 12 ก.ค. 2566  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน