2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 30464   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. เปรม จันทร์สว่าง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Prem Junsawang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถิติ  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627020013-5  นาย อาทิตย์ หงษ์ศรี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 238/2564 ลว 28 เมษายน 2564  
627020010-1  น.ส. ชาลิดา พันธ์เลิศ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 237/2564 ลว 28 เมษายน 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ