2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 45123   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. กิตติ อินทุยศ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Kitti Intuyod 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655070049-3  นาย ปกรณ์เกียรติ ธนาสุขะ  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 655/2565 ลว 18 กรกฎาคม 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667070016-3  น.ส. นฤมล เคนทะชาลี  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิชีววิทยา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 241/2567 ลว. 27 มีนาคม 2567  
655070048-5  น.ส. กุลธิดา นวนรักษา  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 125/2567 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2567 (ยกเลิกคำสั่งที่ 1241/2565 ลว 22 พ.ย. 2565)  
627100013-0  นาย ทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง  บัณฑิตวิทยาลัย  ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 99/2564 ลว.30 กค.64  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ