2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 44943   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. มาลินี ธานี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Malinee Thanee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665070011-9  น.ส. วันทกานต์ งามเสงี่ยม  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1335/2566 ลว 13 ธันวาคม 2566  
655070051-6  น.ส. สุธีมนต์ เตชะอ้าย  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 636/2565 ลว 5 กรกฎาคม 2565  
645070042-6  นาย ศาสตราวุฒิ ซาตัน  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 420/2565 ลว 31 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667070016-3  น.ส. นฤมล เคนทะชาลี  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิชีววิทยา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 241/2567 ลว. 27 มีนาคม 2567  
655070034-6  น.ส. กัญญาณัฐ ใหม่จู  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1242/2565 ลว 22 พ.ย. 2565  
645070010-9  นาย ชิษณุชา ฉัตรสกุลพนิต  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 492/2565 ลว 14 มิถุนายน 2565  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Diagnosis of metastatic carcinoma using body cavity fluid specimens: a comparison of diagnostic panels 
ชื่อวารสาร Acta cytologica 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universities and research institutions in Switzerland 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 October 2022 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ