2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 46063   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. อานันต์ นิธิชานน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Arnone Nithichanon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665070051-7  Ms. DWI KHALIMAH  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1171/2566 ลว 10 พฤศจิกายน 2566  
665070026-6  น.ส. อทิติยา ประกิคา  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1170/2566 ลว 10 พฤศจิกายน 2566  
657100004-4  น.ส. อรัญญา คงมี  บัณฑิตวิทยาลัย  ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 141/2565 ลว.23พย.65  
655070010-0  นาย ชาญชัย หงษา  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1121/2565 ลว.27 ตุลาคม 2565  
647070005-6  นาย วาริส หมันเบ็ญหมัด  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แบบ 2.2 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่ง 670/2565 ลว 20 กรกฎาคม 2565  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667100004-5  น.ส. ชฎาธาร จันทกาญจน์  บัณฑิตวิทยาลัย  ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 65/25667 ลว.3 เมย.67  
655070012-6  น.ส. นภัสสร ปัญญายุทธศักดิ์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 154/2567 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2567  
647070004-8  นาย ณัฏฐ์ นิธิมงคลชัย  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แบบ 2.2 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 93/2566 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2566  
645070041-8  น.ส. จิราภรณ์ เท่าสิงห์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 726/2565 ลว 1 สิงหาคม 2565  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน