2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 46003   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pokkamol Laoraksawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655110149-8  Mr. ZARNI WIN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 257/2022 ลว. 7 ธค 65  
655110114-7  นาง อรอนงค์ อันปัญญา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์ แผน ก แบบ ก2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 147/2566 ลว.12 มิถุนายน 2566  
655110113-9  น.ส. สุพรรณษา นีระมนต์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์ แผน ก แบบ ก2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 147/2566 ลว.12 มิถุนายน 2566  
655110112-1  น.ส. ธิดาญรัก ใจเร็ว  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์ แผน ก แบบ ก2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 147/2566 ลว.12 มิถุนายน 2566  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647110020-9  น.ส. ศรัณยา พันธุ์โยธา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 72/2567 ณ วันที่ 4 เม.ย. 67  
647110016-0  น.ส. จินทภา เบญจมาศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 226/2565 ลว. 3 พ.ย. 65  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดและความวิตกกังวลของครู จังหวัดอุดรธานี หลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคประจำถิ่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN 2773-8817  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กุมภาพันธ์ 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพ และการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN ISSN 2351-0366  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2566 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน กันยายน -ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ