2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 46603   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. สามารถ สิงห์มา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Samart Singma 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ สำนักงานอธิการบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665050115-9  น.ส. ปภาวรินทร์ อินธิแสน  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    เปลี่ยนจาก อ.ณัฐกานต์  
665050150-7  น.ส. วรรณิดา หวังทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เปลี่ยนจาก ณัฐกานต์ เมยเค้า  
665050125-6  น.ส. ดรัลพร พิมพ์ปัจฉิม  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    เปลี่ยนจาก ศราวุธ จักรเป็ง  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050259-3  น.ส. วันวิสาข์ ศุขดวง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050262-4  น.ส. กัญญาณัฐ ราชสีห์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050265-8  นาย อธิราช ต้นพุฒ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050116-7  นาย กวิน เธียรวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และประสาทวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050163-8  น.ส. ชรินรัตน์ แดงนา  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655050122-1  น.ส. ทิวาพร ก้านจักร  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050162-0  น.ส. ชนนิกานต์ อัศวจิตต์ภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050116-7  นาย กวิน เธียรวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และประสาทวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน