2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 46844   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ภัคราช มุสิกะวัน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pakarat Musikawan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665380026-9  นาย ธีรภัทร์ ธิบูรณ์บุญ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่ง วค. ที่ 78/2567 ลว.12มิ.ย.67  
665380019-6  นาย ชนวีร์ ชูฉัฏฐะ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่ง วค.ที่ 82/2567 ลว. 14 มิ.ย.67  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
675380005-8  น.ส. สัจจพร ศรีเนตร  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
637020013-6  นาย ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 54/2565 ลว. 16 มิ.ย.2565  
665380025-1  น.ส. ธิดาพร ศรีอ่อน  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665380020-1  นาย ไตรรัตน์ คันธสอน  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655380023-3  น.ส. ฐิติพร แซ่เค่า  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655380016-1  นาย สุวัจชัย ผิวฝาด  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 23/2567 ลว. 12ก.พ.67  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน