2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 47783   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. Roshan Kumar Mahato  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Roshan Kumar Mahato 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667110007-3  Ms. YIN WIN KHIN   คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
667110006-5  Mr. KHANT SOE   คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
655110151-1  Mr. SAW SAN MYINT HTUN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 257/2022 ลว. 7 ธค 65  
655110147-2  Mr. THAN ZAW   คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 257/2022 ลว. 7 ธค 65  
655110141-4  Mr. NYI WYNN SOE   คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 257/2022 ลว. 7 ธค 65  
655110139-1  Miss NAW PAW EH DOH  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 257/2022 ลว. 7 ธค 65  
655110138-3  Miss NAW LAR PAW  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 257/2022 ลว. 7 ธค 65  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial association and modelling of under-5 mortality in Thailand, 2020 
ชื่อวารสาร Geospatial Health  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร University of Naples Federico II, Naples, Italy 
ISBN/ISSN eISSN 1970-7096  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 August 2023 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 1220  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ