2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 47723   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Somboon Sukpancharoen 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667040009-8  นาย ปณิธาน พิเสฎฐศลาศัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 488/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
667040008-0  นาย กุศลสร้าง ดวงภักดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 490/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
667040007-2  นาย กิตติวัฒน์ ถานันตะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 489/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
667040003-0  นาย เพชรกล้า กมลสุขยืนยง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 509/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
665040082-4  นาย ธนานพ ทุมมาไว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 772/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566  
665040071-9  นาย แทนไท สะราคำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 510/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
665040057-3  นาย ธนดล ตันติวงศ์วัฒน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 508/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
665040047-6  นาย อรรถพล ปิยะชน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 512/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
665040018-3  นาย ณัฐพงศ์ พรหมแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 511/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667040024-2  นาย ภูเพียง สินธุเทพรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 3/2567 ลว.4 มกราคม 2567  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน