2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28674   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. ภาณินี นฤธาราดลย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Phaninee Naruetharadhol 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ วิทยาลัยนานาชาติ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665290004-0  นาย วงศธร วรกิตติกุล  วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
665290003-2  น.ส. ณีรนุช ไมตรี  วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
655290013-3  Ms. IRIANNA FUTRI   วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา  
655290009-9  น.ส. นริศรา จันทุมา  วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
655290005-7  น.ส. สิรภัทร ปัดฐา  วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    เปลี่ยนแปลง อ ที่ปรึกษาครั้งที่ 1  
655290003-1  Ms. RARA DWI OKTAVIANI   วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน