2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 47543   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pongsathon Janyoi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
677380002-8  Mr. SAU VAN NGUYEN  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่ง วค.ที่ 84/2567 ลว.17มิ.ย.67  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667380006-9  Ms. XUQIN JING  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
667380003-5  นาย กิตติกาญจน์ เจริญรัตน์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
665380001-5  นาย จักรพันธ์ กลางการกุลพันธ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665380018-8  นาย เกริกฤทธิ์ เจริญรัตน์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
667380001-9  Mrs. ENNY DWI OKTAVIYANI   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่ง วค.ที่ 85/2567 ลว. 17มิ.ย.67  
667380001-9  Mrs. ENNY DWI OKTAVIYANI   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่ง วค.ที่ 85/2567 ลว. 17มิ.ย.67  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Dialect Word Segmentation using Bi-directional Gated Recurrent Unit with transfer learning approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2565 
ชื่อการประชุม The International Computer Science and Engineering Conference 2022 (ICSEC) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 ธันวาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE Thailand Section, IEEE ComSoc Thailand Chapter, and ECTI Association Thailand 
สถานที่จัดประชุม Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus  จังหวัด/รัฐ Sakon Nakhon 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 156  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE Xplore 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper