2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40323   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) Andrew Hunt  ชือนามสกุล(อังกฤษ)  
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ  
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625020021-2  นาย ณัฐพงษ์ คาดสนิท  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 503/2563 ลว 4 สิงหาคม 2563  
655020068-9  นาย ชัยนิรันดร์ ภาภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 720/2565 ลว 14 ธ.ค. 65  
655020065-5  น.ส. สุพัตตรา อินทรบุญญา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสต์ ที่ 422/2565 ลว 20 ก.ค. 2565  
635020014-0  น.ส. สุขุมาล ดึงสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 456/2564 ลว 15 ก.ค. 2564  
627020031-3  นาย สุวิวัฒน์ เเสงอ่อน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 817/2562 ลว 3 ต.ค. 2562  
647020013-7  น.ส. ธนภร ศุภภิจมงคล  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี แบบ 2.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคระวิทยาศาสตร์ ที่ 517/2564 ลว 6 สิงหาคม 2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน