2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4450   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สักการ ราษีสุทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sakkara Rasisuttha 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กรอบแนวคิดการออกแบบบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1685-4489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มีนาคม 2558 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 14 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 43-60  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั􀀞นคง ชุมชนโนนหนองวัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 ธันวาคม 2557 ถึง 14 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สถานที่จัดประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี้ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-10  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper