2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2835   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pisit Chareonsudjai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607020062-0  น.ส. สุธารทิพย์ ศรีทาบุตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 120/2561 ลว 13 ก.พ. 2561  
617020024-9  นาย เอราวัณ เบ้าทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 918/2561 ลว 19 ตุลาคม 2561  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Environmental Free-Living Amoebae Isolated from Soil in Khon Kaen, Thailand, Antagonize Burkholderia pseudomallei 
ชื่อวารสาร PLOS ONE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร www.plosone.org 
ISBN/ISSN 1932-6203  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 November 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มศักยภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียของอนุภาคนาโนไคโตซานร่วมกับยาเซฟตาซิดิมต่อ Burkholderia pseudomallei 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2562 ถึง 7 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัด/รัฐ นครศรีธรรมราช 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 234-245  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper