2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2651   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Teeranun Prukkantragorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปและวิธีใหม่ที่จะพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2554 ถึง 22 พฤษภาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-310  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ จากการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิธีใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2555 ถึง 27 เมษายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 323-329  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper