2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2766   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Amornrat Prajaksood 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625020025-4  Mrs. PHETSAMONE PIYAVONG  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 737/2562 ลว 3 กันยายน 2562  
625020027-0  น.ส. เบญจา วันทองสุข  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 736/2562 ลว 3 กันยายน 2562  
617020028-1  Mrs. PHETLASY SOULADETH  คณะวิทยาศาสตร์  กองคลัง  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 904/2561 ลว 18 ตุลาคม 2561  
587020032-7  น.ส. สิรินันท์ ครองตน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 754/2558 ลว 2 ก.ย. 2558  
585020165-4  น.ส. สุดคะนึง ปิ่นจอม  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 238/2559 ลว 18 มี.ค. 2559  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของกระดุมเต็ม 
ชื่อวารสาร วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ISBN/ISSN 1906-7038  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 เมษายน 2558 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 17-26  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Eriocaulon longibracteatum (Eriocaulaceae), a new species from Thailand and Cambodia 
ชื่อวารสาร Kew Bulletin 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
ISBN/ISSN 1874-933X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 February 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 75: 20 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Myrtaceae in Phou Khao Khouay National Protected Area, Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2555 
ชื่อการประชุม The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 เมษายน 2555 ถึง 3 เมษายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม The Empress Hotel  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 313  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ไม้ต้นในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ2559 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 1/2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 522-531  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper