2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 11252   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Kittiwet Kuntiyawichai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637040040-1  นาย ชัชชัย พีรกมล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 520/2565 ลว.16 กันยายน 2565  
635040029-5  นาย ธีระพล วิริยะผล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 855/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
635040025-3  น.ส. จุลเลขา สาวาโย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 854/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
657040023-3  นาย เลิศ เกิดชัยภูมิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 715/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
647040014-3  น.ส. กิ่งเก้า พรหมโคตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 529/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655100020-2  Mr. MICHEAL NYAKAHUMA  บัณฑิตวิทยาลัย  การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต แผน ข (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน