2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 16031   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chanon Lapjit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635030029-1  น.ส. รัตติยา ดาราพันธุ์  คณะเกษตรศาสตร์  พืชสวน  ปริญญาโท ภาคปกติ  301/2563 ลว 3 ส.ค. 2563  
635030028-3  น.ส. ปวริศา เประกันยา  คณะเกษตรศาสตร์  พืชสวน  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 23/7/2563  
635030010-2  น.ส. เสาวลักษณ์ สีดาแก้ว  คณะเกษตรศาสตร์  พืชสวน  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 223/2564 ลว. 7 ก.ค. 2564  
645030001-4  น.ส. เปรมกมล นวลบุญมา  คณะเกษตรศาสตร์  พืชสวน  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 2/7/2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645040096-1  นาย ภูมิภัทร ประยงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองการเจ้าหน้าที่  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯที่ 868/2564 ลว.7 ธันวาคม 2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ