2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 17251   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สมัคร์ พิมานแพง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Samuk Pimanpang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587020052-1  นาย ปตฤณฑ์ ทักษิณ  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 1091/2559 ลว 26 ธ.ค. 2559  
615020049-9  น.ส. พัชรินทร์ ภูหมื่น  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 34/2563 ลว 22 ม.ค. 2563  
617020023-1  นาย อุทิศ ภัควัน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 33/2563 ลว 22 ม.ค. 2563  
577020061-9  น.ส. พิฐพิชญาณ์ สุขแสงรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 585/2559 ลว 14 ก.ค. 2559  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Synthesis and Supercapacitor Characteristics of Hydrothermally-deposited MnO2 Films and Chemically Co-deposited MnO2-polyaniline Films on Stainless-steel Substrates 
ชื่อวารสาร Journal of the Korean Physical Society 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of the Korean Physical Society 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 June 2015 
ปีที่   ฉบับที่ 66 
เดือน ๋June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบโค้งงอได้โดยใช้ท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้นที่ปรับแต่งเป็นขั้วเคาน์เตอร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัญฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2553 ถึง 17 กันยายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม NIDA, สคบท., คทบร., สกอ. 
สถานที่จัดประชุม อาคารสยามบรมราชกุมาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพ 
Proceeding Paper Volume 2553  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper