2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3004   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Julaporn Benjapiyaporn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635040006-7  นาย กฤษฎาวัฒน์ สุขสนิท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 876/2563 ลว.28 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแหล่งสะสมพลังงานในรูปของน้ำแข็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ตุลาคม 2551 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2551 ถึง 17 ตุลาคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 22 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 196-202  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบสะสมน้ำเย็นร่วมกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ตุลาคม 2551 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2551 ถึง 17 ตุลาคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 186-191  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper