2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 6785   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nisarat Tungpairojwong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637020028-3  น.ส. ขวัญศิริ รัตนวิไล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 30/2564 ลว 12 มกราคม 2564  
657020003-1  น.ส. ชลินทร วิลัยศร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 397/2565 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565  
655020030-4  น.ส. ศุภิลักษณ์ จำรัสธนสาร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 455/2565 ลว 27 ก.ค. 2565  
655020028-1  นาย นิรันดร์ ศรีมงคล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 457/2565 ลว 27 ก.ค. 2565  
635020097-0  นาย รณชัย ศรีสงคราม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 192/2565 ลว 7 เมษายน 2565  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657020013-8  นาย ภัทรพล เเจ่มใส  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 605/2566 ลว 17 พ.ย. 2566  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ตุลาคม 2558 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 60-74  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ