2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 16551   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สมหญิง พงศ์พิมล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Somying Pongpimol 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655200005-1  Ms. KYAWT HNIN WAI _  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ     
645200019-9  Ms. DINI WULANSARI  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    สถ.80/2564 ลว 4 ตค 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exploring Indonesian Cultural Symbols for Food Packaging Design – A Comparative Study: Indonesian and Thai Consumers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 ธันวาคม 2565 
ชื่อการประชุม The Kyoto Conference on Arts, Media & Culture 2022 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 ตุลาคม 2565 ถึง 20 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Academic Forum (IAFOR) 
สถานที่จัดประชุม Hybrid: Kyoto Research Park (KRP) and online  จังหวัด/รัฐ Kyoto/Japan 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue 2436-0503 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 153-163  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The International Academic Forum 2022 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper