Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 101
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีสาน
Isarn Cultural Landscape
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
              องค์ความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรม ภูมินิเวศ ภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสานที่เป็นรากฐาน อุดมการณ์ ปรัชญาชีวิต จารึก จารีตฮีตครอง ภาษาผญา นิทาน ตำนาน วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปการแสดง การละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิตเฉพาะถิ่นต่อการสืบสานสร้างสรรค์ความเป็นเอกภาพ เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และการพลวัตเปลี่ยนแปลงปรับตัว การแพร่กระจายการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนานาชาติ และความคงอยู่อย่างยั่งยืนของวัฒนธรรมไทยอีสาน
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940