Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 105
ภาษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Englush for Ligrlong Learning
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การรับรู้และการใช้ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤาในชีวิตประจำวันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วย ภาษาอังกฤษจากสินค้าอุปโภคบริโภค ภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณา ภาษาอังกฤษจากสื่อมวลชน ภาษาอังกฤษจากอินเตอร์เน็ต และภาษาอังกฤษจากแหล่งและสถานการณ์อื่นๆ

FRaising awareness of and exploiting English learning materials available in our daily lives for life long learning: English from consumer goods, Englisg from advsrtisements, English from mass media, English from the internet, and Engilsh from other sourcws and situions
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ภาษาอังกฤษจากสินค้าอุปโภคและบริโภค 10 10
    2.ภาษาอังกฤษในสื่อพัฒนา 9 9
    3.ภาษาอังกฤษจากสื่อสารมวลชน 9 9
    5.ภาษาอังกฤษจากแหล่งและสถานการณ์อื่นๆ 7 7
    4.English from tne Internet 10 101
 
รวม
45 136


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940